Klachtenregeling

Mijn kantoor zal er alles aan doen om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Indien een cliënt toch ontevreden is over de dienstverlening, kan men gebruik maken van een interne klachtenregeling.
Indien de klacht zo niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de cliënt deze voorleggen aan de geschillencommissie voor de advocatuur.

Ontevreden over onze dienstverlening?

Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening.
Hierbij een uitleg wat u dan kunt doen.

De interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst aan mij voor te leggen.
U kunt zich echter ook wenden tot een advocaat van een kantoor die uw zaak niet behandelt, namelijk mr A. Hol van Fonville en Hol Advocaten.

In overleg met u wordt geprobeerd zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.
Deze oplossing wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Dat kan pas nadat u uw bezwaren aan het kantoor heeft voorgelegd.
Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.
Voor informatie over de procedure bij de geschillencommissie zie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Geschillencommissie Advocatuur

Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC), die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van
de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding.
De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 25.000 euro.
Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 25.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Mijn kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur,
dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
Bij de secretaris van de Geschillencommissie kunt u desgewenst het actuele reglement opvragen.
Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.